Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Call For PapersΣυνέδριο: Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη. 20 χρόνια μετά

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης απεβίωσε στο Παρίσι στις 26 Δεκεμβρίου του 1997. Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του, οι φιλοσοφικές του ιδέες εισδύουν όχι μόνο στον λόγο και τις πρακτικές των κοινωνικών κινημάτων, αλλά και σε διάφορα πεδία της φιλοσοφικής διαμάχης εκτός και εντός των ακαδημαϊκών θεσμών: διδακτορικές διατριβές, καινούρια βιβλία, άρθρα σε φιλοσοφικά περιοδικά, εξετάζουν την επίδραση και την επιρροή των ιδεών του Καστοριάδη.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία" του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο με αντικείμενο όλες τις πλευρές του καστοριαδικού στοχασμού, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017. Το συνέδριο έχει ως στόχο να υπογραμμίσει την επικαιρότητα της σκέψης του Καστοριάδη στις μέρες μας και να φέρει κοντά ερευνητές και φοιτητές από μια πληθώρα διαφορετικών ακαδημαϊκών υποβάθρων.
Ευπρόσδεκτες είναι οι κριτικές πραγματεύσεις της καστοριαδικής θεωρητικοποίησης της κοινωνίας, των κοινωνικών φαντασιακών σημασιών, της ατομικής ψυχής, της έννοιας της αυτονομίας κλπ. Ποιες είναι οι καινούριες τάσεις στο εσωτερικό του καπιταλιστικού φαντασιακού; Πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε σήμερα για το κοινωνικοϊστορικό; Μας βοηθούν οι ιδέες του φιλοσόφου να προσεγγίσουμε και να υπερβούμε τη σύγχρονη κρίση των κοινωνιών μας; Τι κατευθύνσεις ανοίγει το καστοριαδικό έργο για περαιτέρω θεωρητικό στοχασμό; 
Οι μελετητές που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν μια εργασία στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν μια περίληψη (250 λέξεις) στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ελληνικά, συνοδευόμενη από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2017, στο: castoriadispanteion2017@gmail.com .
Οι αιτούντες θα ενημερωθούν μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2017 για την αποδοχή τους.

Οι παρουσιάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.500 λέξεις (δεν περιλαμβάνονται οι υποσημειώσεις και η βιβλιογραφία).

Conference: Cornelius Castoriadis’ social and political thought. 20 years after

Cornelius Castoriadis passed away in Paris on December 26th 1997. Today, two decades after his death, his philosophical concepts penetrate not only the discourse and the practices of social movements, but also various fields of the philosophical debate outside and within academic institutions: PhD theses, new books, articles in philosophical reviews research the impact and influence of Castoriadis’ ideas.
The MSc Program “Political Science and History” of the Department of Political Science and History of Panteion University in Athens organizes an international conference on all aspects of C. Castoriadis’ thought, on December 2nd and 3rd, 2017. The conference aims to highlight the relevance of Castoriadis’ reflection nowadays and to bring together scholars and students from a variety of academic backgrounds.
Critical discussions of Castoriadis’ theorization of society, social imaginary significations, the individual psyche, the notion of autonomy, etc. will be most welcome.  Which are the new tendencies within the capitalistic imaginary?  How could we nowadays contemplate about the social-historical? Do the ideas of the philosopher help us to approach and overcome the contemporary crisis of our societies? Which direction for further theorizing Castoriadis’ work points towards?
Scholars interested in presenting a paper at the Conference are invited to submit an abstract (250 words) in English, French or Greek, accompanied by a brief biographical note, by Οctober 3, 2017 to: castoriadispanteion2017@gmail.com.
Applicants will be informed by November 3, 2017 about their acceptance.

The presentations should not exceed 3.500 words (footnotes and bibliography not included)


Colloque : La pensée sociale et politique de Cornelius Castoriadis. 20 ans après
Cornelius Castoriadis est mort le 26 Décembre 1997 à Paris. Aujourd’hui, deux décennies après sa mort, ses conceptions philosophiques pénètrent non seulement le discours et les pratiques des mouvements sociaux, mais aussi les établissements universitaires: thèses doctorales, nouveaux livres, articles dans des revues scientifiques.
Le programme Master “Science et Histoire Politique” du département de Science et Histoire Politique d'Univerisité Panteion organise un colloque sur tous les aspects de la pensée castoriadienne, le 2 et le 3 décembre 2017. Le colloque vise à souligner la pertinence de la réflexion de Castoriadis aujourd’hui et à faire rapprocher des chercheurs et des étudiants d’une varieté des formations académiques.
Les discussions critiques de la théorisation castoriadienne de la societé, les significations sociales imaginaires, l’âme individuelle, la notion de l’autonomie, seront bienvenues. Quelles sont les nouvelles tendances à l’intérieur de l’imaginaire capitaliste? Comment pourrait-on penser le social-historique aujourd’hui? Est-ce que les idées du philosophe nous aident à aborder la crise contemporaine de nos sociétés? Vers quelle direction indique l’oeuvre de Castoriadis en ce qui concerne la penseé theorique contemporaine? 
Les chercheurs qui sont intéressés à présenter une communication orale au colloque sont invités à soumettre un résumé (250 mots) en anglais, français ou grec, accompagné d'une brève notice biographique, jusqu’ au 3 octobre 2017, à: castoriadispanteion2017@gmail.com

Les candidats seront informés de leur acceptation jusqu’ au 3 novembre 2017.

Les présentations ne devraient pas dépasser les 3.500 mots (les notes de bas de page et la bibliographie ne sont pas incluses).

Οργανωτική Επιτροπή - Organizing Commitee


-Γιάννης Κτενάς, υποψήφιος διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Άκης Λελεδάκης, επίκουρος καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Αλέξανδρος Σχισμένος, διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

-Γιώργος Φουρτούνης, επίκουρος καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο-Yorgos Fourtounis, assistant professor, Panteion University

- Yannis Ktenas, Ph.D. candidate in Philosophy, Panteion University

- Akis Leledakis, assistant professor, Panteion University

- Alexandros Schismenos, Ph.D. in Philosophy, University of Ioannina